2017 22nd RAPP Photos


 Opening Plenary

 Evgeny Chekin
 Peter Plikhin
 Michael Keays
 Dmitry Sazhin
 Derek Norberg
 Boris Stupnitskiy

 Aleksey Struchkov

 Vladimir Vasiliev
 Anton Safronov
 Natalia Slugina
 Valery Maksimov

 Yulia Morozova
 Svetlana Berkutova
 Nikolai Diyakonov
 Vladimir Chlenov
 Mark Dudley and Michelle Graves
 Paul Fuhs, Pete Clark, Sergei Lazarev


 Chukotka delegates

  Group photo - partial attendees